Texte: Nouhad Monpays | Photos: Cuppin's, L'Odyssey, Bento Cakes Studio